Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

--------------------------------

3 Praktijkgerichte Modules van de Cursus Leidinggeven

In de cursus begint elke Les met een theoretisch deel. Daarvan maak je, voor zover je dat relevant vindt voor je eigen organisatie, direct een praktische vertaalslag. De methodiek is er op gericht om de beschreven uitgangspunten in enkele beknopte statements samen te vatten.

Hieronder vind je (op hoofdlijnen) een overzicht van de onderwerpen die per Module worden behandeld. Als je een gedetailleerd overzicht wilt ontvangen, stuur me hierover dan even een mail: info@verkoopstrategie.nl

--------------------------------

I: stijlen van leidinggeven

Deze Module begint met de drie (hoofd)doelen van je organisatie en de drie hoofdtaken van elk manager die daaruit volgen. Twee polaire stijlen van leidinggeven worden besproken: "commanderen" en "coachend leidinggeven". Welk stijl spreekt jou het meeste aan en: wat is jouw visie op je personeel? Onder welke omstandigheden presteren je medewerkers het best?

II: de "10 Geboden" van Coachend Leidinggeven

De theoretische uitgangspunten en praktische toepassing van coachend leidinggeven worden in 10 afzonderlijke lessen uitgebreid behandeld aan de hand van de zogenoemde “10 Geboden van Resultaatgericht Coachend Leidinggeven“. Het zijn als het ware de spelregels waar iedereen zich binnen je organisatie (in het kader van coachend leidinggeven) aan moet houden.

--------------------------------

"de 10 Geboden" van Coachend Leidinggeven:

  • één baas-principe; samenwerken moet
  • verantwoordelijkheidgebieden 100% helder definiëren
  • zoveel mogelijk delegeren, maar de manager blijft aansprakelijk
  • resultaatgerichte (werk)afspraken altijd SMART formuleren
  • werken met ruime kaders: input (de afspraak) = output: het vooraf overeengekomen resultaat
  • verantwoordelijkheid nemen impliceert verantwoording afleggen
  • dé basisprincipes van medewerkers coachen: ondersteunen, confronteren, stimuleren
  • situationeel leidinggeven moet…op basis van het ontwikkelings- & bekwamingsniveau van de medewerker
  • tijdig informeren moet…! (verschuil je niet achter tekortkomingen van anderen en/of “tegenwind”)
  • fouten maken mag (een keer...); niet afrekenen, maar ruimte bieden voor leren & ontwikkelen

--------------------------------

III: communicatieve aspecten

Tijdens je (coach)gesprekken met je  medewerkers speelt communicatie een belangrijke rol. Deze Module behandelt allerlei relevante communicatieve aspecten, waaronder het communicatiemodel, non-verbale communicatie, interactief luisteren en de praktische spelregels van feedback geven en feedback ontvangen.

--------------------------------

Extra's bij de cursus

Voer coachend leidinggeven door in nauwe samenwerking met je medewerkers. Bij de cursus ontvang je daarvoor een interactieve PowerPoint Presentatie, die de theorie visueel maakt.

Bij de cursus krijg je ook een aantal Analysetools. Deze tools hebben betrekking op een aantal cruciale gebieden, die het functioneren van je medewerkers mede bepalen. Hieronder vind je een beknopt overzicht van deze tools.

Competentieanalyse:

Met dit meetinstrument voer je een analyse uit naar de mate waarin de belangrijkste competenties binnen je team worden beheerst (inclusief een lijst van 40 competenties, met positieve en negatieve gedragingen).

Activiteitenanalyse:

Maak een analyse van de gemiddelde tijdbesteding per medewerker op weekbasis. Optimaal inzicht in de werkelijke tijdbesteding en het doorvoeren van de nodige verbeteringen, kan de productiviteit van medewerkers aanzienlijk verbeteren.

Analyse kwaliteit samenwerking:

Binnen organisaties is optimale samenwerking een belangrijke voorwaarde om positieve resultaten te behalen. Bovendien: de kwaliteit van de interne samenwerking bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit die aan de externe klant wordt geboden. De kwaliteit van de samenwerking wordt beoordeeld vanuit de invalshoeken: sociale cohesie, onderling vertrouwen, feedback (geven & ontvangen) en rolverdeling.

Analyse tevredenheid medewerkers:

Naast financiers en klanten, zijn medewerkers belangrijke stakeholders van je organisatie. Klanten staan weliswaar centraal in het gevoerde beleid, maar medewerkers vormen de spil waar alles binnen je organisatie praktisch gezien om draait. Zij bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit die wordt geboden, hoe er met de beschikbare middelen wordt omgegaan en hoe tevreden je klanten uiteindelijk zijn. Voldoende redenen om ook in je medewerkers te investeren en hun mate van tevredenheid periodiek formeel te meten.

Analyse coachend leidinggeven:

Maak (voordat je de cursus doorneemt) een analyse op hoofdlijnen naar de mate waarin je een aantal belangrijke principes van Coachend Leidingeven reeds toepast binnen je huidige organisatie. Je zou, nadat je de hele Cursus Leidinggeven hebt doorlopen, deze analyse nogmaals kunnen maken, om te checken welke vorderingen jij en je team wat dat betreft hebben gemaakt.

Globale analyse organisatiecultuur:

De organisatiecultuur kan sterk bepalend zijn voor de uiteindelijke resultaten die worden behaald of die je wilt behalen. Analyseer de cultuur globaal. Maak het in eerste instantie niet te ingewikkeld. Gebruik de uitkomsten als input voor discussie en het zo nodig doorvoeren van veranderingen.

--------------------------------